Etapp 4 - vi bygger för VA-försörjningen för Väsjön och Edsberg

Det utbyggda ledningsnätet ska säkerställa kapaciteten för Edsberg och Väsjön i 100 år

Varför genomförs det här arbetet?

Vi behöver göra en omläggning och modernisering av ledningar och rör för vatten, avlopp och dagvatten för att förstärka kapaciteten och för att kunna försörja det nya exploateringsområdet Väsjön. 

Vi bygger etapp 3 och etapp 4 parallellt (här hittar du information om alla etapper). På delar av sträckan kommer vi anlägga en så kallad infrakulvert. Det är ett större rör där man samlar till exempel avlopp, vatten, el, fiber och fjärrvärme. I den infrakulvert vi lägger ned finns det utrymme för vatten, spillvatten och dagvatten. Kulverten bidrar också till att vi inte behöver gräva vid framtida drift och underhåll av ledningar.

Ledningsomläggningen kommer på vissa platser att innebära grundvattenbortledning under byggskedet. Grundvattenbortledning är tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Tillstånd söks vid mark- och miljödomstolen och en ansökan skickades in under juli 2023. Mer information finns i samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen

Tidplan

Upphandlingen av entreprenör för etapp 3 och 4 är klar. Det är JVAB (jvab.se) som kommer att utföra arbetet. Just nu pågår SEOMs och JVABs gemensamma planering för arbetet, man tittar bland annat  på möjligheter, risker och tidplaner. Preliminär start för arbetet är planerad till sommaren 2024 och båda etapperna beräknas slutföras under 2027. 

Dubbar

Under november installerade vi så kallade dubbar på utvalda fastigheter. Dubbarna används för att mäta de naturliga sättningar som pågår i marken samt de eventuella sättningar som orsakas av projektet. Mätningarna sker varannan månad under byggtiden och kvartalsvis före och efter byggtiden.

Dubbarna sätts fast innan arbetet påbörjas och ska sitta kvar i upp till ett år efter avslutat arbete. I dagsläget är preliminär sluttid för de fysiska arbetena någon gång under 2027.

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta SEOMs kundtjänst via e-post [email protected] eller via telefon 08-623 88 01.

Frågor och svar

 

Bilden visar alla etapper i det stora VA-projektet.