Ny spillvattentunnel intill Edsbergs slott

Sollentuna växer och detta ställer krav på förnyelse av infrastrukturen i kommunen. 

Karta över arbetsområde för spillvattentunnel.För att öka kapaciteten i det kommunala ledningsnätet för spillvatten (vatten från till exempel toalett, disk och tvätt) bygger SEOM en ny tunnelanslutning till en befintlig spillvattentunnel som är belägen nere i berget intill Edsbergs slott. Tunneln går till Käppalaverkets reningsverk på Lidingö.

Bilden visar var arbetet pågår. Röd markering är ett öppet schakt (hål), gul markering är avspärrat arbetsområde, turkos visar den nya tunnelns riktning.

Så kan det påverka dig som boende i området

Under arbetes gång kommer det utföras markarbeten som innebär att vibrationer och buller kan uppstå,  till exempel sprängning och schaktning. SEOM utför, tillsammans med entreprenören, kontroller och mätningar av detta under tiden arbetet pågår.

Besiktningar och mätningar för vissa fastigheter

För fastigheter som ligger närmast arbetsområdethar besiktning utförts före entreprenaden för att kontrollera eventuella befintliga skador på fastighet som till exempel sprickor i fasader. Efter att arbetena avslutats kommer ytterligare en besiktning att göras för att avgöra om våra arbeten orsakat nya skador eller förvärrat skador som redan fanns. Vissa fastigheter kommer också att utrustas med mätare (dubbar) som mäter vibrationer och buller. Dessa mätare övervakas för att säkerställa att inte gränsvärdena överskrids. Berörda fastighetsägare har kontaktats per brev.

Dubbar

Under november 2023 installerades så kallade dubbar på utvalda fastigheter. Dubbarna används för att mäta de naturliga sättningar som pågår i marken samt de eventuella sättningar som orsakas av projektet. Mätningarna sker varannan månad under byggtiden och kvartalsvis före och efter byggtiden. Dubbarna sätts fast innan arbetet påbörjas och ska sitta kvar i upp till ett år efter avslutat arbete. 

Tidsplan

Arbetet med Etapp 1 beräknas pågå mellan mars 2023 och december 2024.

Bilden visar alla etapper i det stora VA-projektet.