Ny spillvattentunnel intill Edsbergs slott

Sollentuna växer och detta ställer krav på förnyelse av infrastrukturen i kommunen.

Karta över arbetsområde för spillvattentunnel.För att öka kapaciteten i det kommunala ledningsnätet för spillvatten (vatten från till exempel toaletten) ska SEOM bygga en ny tunnelanslutning till en befintlig spillvattentunnel som är belägen nere i berget intill Edsbergs slott. Tunneln går till Käppalaverkets reningsverk på Lidingö.

Kartan visar var arbetet kommer att vara. Röd markering är ett öppet schakt (hål), gul markering är avspärrat arbetsområde, turkos visar den nya tunnelns riktning.

Så kan det påverka dig som boende i området

Under arbetes gång kommer det utföras markarbeten som innebär att vibrationer och buller kan uppstå. Det kan till exempel vara sprängning och schaktning. SEOM kommer därför tillsammans med entreprenören att utföra kontroller och mätningar av detta när arbetet bedrivs.

Viss begränsad trafik på Landsnoravägen.

Besiktningar och mätningar för vissa fastigheter

För fastigheter som ligger närmast arbetsområdet kommer besiktning att utföras före entreprenaden för att kontrollera eventuella befintliga skador på fastighet som till exempel sprickor i fasader. Efter att arbetena avslutats kommer ytterligare en besiktning att göras för att avgöra om våra arbeten orsakat nya skador eller förvärrat skador som redan fanns. Vissa fastigheter kommer också att utrustas med mätare som mäter vibrationer och buller. Dessa mätare övervakas för att säkerställa att inte gränsvärdena överskrids.

Berörda fastighetsägare kontaktas per brev.

Tidsplan

Arbetet beräknas pågå mellan mars 2023  och juni 2024.

beskrivande bild om hur mikrotunneling går till.

Teknik med minsta möjliga påverkan på omgivningen

Anslutningen kommer till största del att byggas med så kallad mikrotunnelteknik (turkos markering på kartan). Fördelen med denna teknik är att mängden grävningsarbeten minskas till gropen där borrningen ska starta och att markytan i övrigt inte påverkas där borren går fram.

Tekniken innebär förenklat att en borrutrustning borrar sig från en förberedd grop, genom berget och hela vägen in i den befintliga tunneln. I och med detta skapas ett hål i vilket ett rör sedan förs in och gjuts fast. I detta rör kommer sedan spillvattnet att ledas till bergtunneln. Tekniken är i princip densamma som används vid byggande av stora väg- och järnvägstunnlar, fast i detta fall i betydligt mindre skala då aktuellt hål bara kommer att vara en dryg meter i diameter.

Utöver borrningen med mikrotunnelteknik kommer även en kortare sträcka av nya, anslutande ledningar förläggas på vanligt sätt med grävningar i närheten av Landsnoravägen (röd markering på kartan).