Etapp 1 - Ny spillvattentunnel intill Edsbergs slott

Sollentuna växer och detta ställer krav på förnyelse av infrastrukturen i kommunen. 

För att öka kapaciteten i det kommunala ledningsnätet för spillvatten (vatten från till exempel toalett, disk och tvätt) bygger SEOM en ny tunnelanslutning till en befintlig spillvattentunnel som är belägen nere i berget intill Edsbergs slott. Tunneln går till Käppalaverkets reningsverk på Lidingö.

Bilden visar var arbetet pågår. Röd markering är ett öppet schakt (hål), gul markering är avspärrat arbetsområde, turkos visar den nya tunnelns riktning.

Karta över arbetsområde för spillvattentunnel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så kan arbetet påverka boende i området

Under arbetes gång kommer det utföras markarbeten som innebär att vibrationer och buller kan uppstå, till exempel sprängning och schaktning. SEOM utför, tillsammans med entreprenören, kontroller och mätningar av detta under tiden arbetet pågår.

Tidsplan

Byggnationen går enligt plan och färdigställandetiden beräknas till december 2024.

Bilden visar alla etapper i det stora VA-projektet.