Ny tvärbana till Helenelund

Varför genomförs det här arbetet?

Tvärbanans nya del, Kistagrenen, byggs ut från norra Ulvsunda i Stockholms stad till Helenelund i Sollentuna kommun. Den kommer gå via  via Bromma Blocks, Bromma flygplats, Solvalla, Rissne, Ursviks torg, Ursvik norra, Ärvinge, Kista centrum och Kistamässan.

Kistagrenen planeras att gå i Kistagången för att sedan passera under E4:an till Helenelund. Trafikverkets befintliga vägport under E4:an är för smal och har för låg frihöjd för att spårvägen ska kunna passera. Därför byggs en ny vägport  under E4:an och marknivån sänks i delar av detaljplaneområdet. 

Fjärrvärme

För att möjliggöra en vidare utbyggnaden av Tvärbanan så är vi tvingade att bygga ett provisoriskt nät för att upprätthålla leverans av fjärrvärme till våra kunder. Vi räknar att under 2023 montera de nya permanenta ledningar och därefter avveckla de provisoriska ledningarna.

Pumpstation för avledning av dagvattenPumpstation i Helenelund, förslatg

I och med  byggnationen av tvärbanan, kommer områdets självfallssystem för dagvatten att ligga för lågt. För att undvika skadeverkande översvämningar i området planerar vi att bygga en pumpstation. Pumpstationen kommer ta emot dagvatten från Helenelundsområdet och pumpa det vidare in i ett dikessystem som går utefter E4:an söderut. På detta sätt går vattnet tillbaks till områdets grundvatten istället för att avledas bort och ut i Edsviken.

I området finns det en population av svartpälsbin. För att gynna arten utför Sollentuna kommun kontinuerligt naturvårdsinsatser inom ett fredat delområde. Projekteringen av dikessystemet har därför utförts i samråd med Sollentuna kommuns naturvårdsenhet.

Hur kan det påverka dig?

Värme- och vattenavstängningar och enstaka sprängningar för dig som bor i närliggande områden. Vi kommer att avisera boende vid större driftstörningar.

Löpande driftinformation hittar du på vår Driftinformationssida.

Vad är tidsplanen?

Vi räknar med att SEOM:s arbeten kommer vara klara under 2023.
Tvärbanan skall vara i drift 2025.

Huvudman för byggnationen av Kistagrenen är Trafikförvaltningen inom Region Stockholm. Här hititar du också löpande information kring arbetet med tvärbanan.