Sopor som värmer

I takt med att vår konsumtion ökar genereras också en ökande mängd avfall. För att spara på jordens resurser är det viktigt att vi alla tänker på att konsumera mindre, återanvända så mycket vi kan och återvinna så gott det går. Ur det avfall som av olika skäl inte kan återvinnas kan vi fortfarande utvinna energi genom förbränning. Den energin används för att producera el och fjärrvärme som kan värma våra bostäder och förse oss med varmvatten.

Utan denna energiåtervinning hade vi haft stora avfallsberg som lett till stora miljöproblem. Genom att använda resurser som annars skulle ha gått förlorade förvandlar vi därmed ett samhällsproblem till miljönytta.

Energiåtervinning ur restprodukter

En viktig del i produktionen av fjärrvärme är även restprodukter av olika slag - grenar, toppar, rötter och flis från skogsbruk och restvärme från lokala verksamheter. Restvärme är den värme som blir över från industriella processer, något som ofta bara släpps ut i tomma luften men som istället kan matas in på fjärrvärmenätet. I Sollentuna fångar vi upp restvärmen från vår kylaanläggning vid Edsviken, isanläggningarna på Sollentunavallen och en serverhall. Bara isen på Sollentunavallen förser 100 villor med värme!  

Avlastar elnätet

Utan fjärrvärmen i Sollentuna skulle våra elnät vara mycket mer belastade än vad de redan är. Istället frigör vi el i samhället som kan användas till andra ändamål såsom tåg, bilar och tillverkning. Dessutom produceras även el i kraftvärmeverken där Sollentunas fjärrvärme genereras. Det kallar vi resurseffektivt!

Miljönytta

Fjärrvärme har väldigt liten miljö- och klimatpåverkan då den tar tillvara på resurser som annars hade gått till spillo. I Sollentuna består fjärrvärmen till största del av förnybar eller återvunnen energi och våra fjärrvärmeutsläpp är helt fria från kol.

Luftföroreningarna i Sverige minskade drastiskt sedan fjärrvärmen började ersätta uppvärmning med fossila bränslen. Utvecklingen går dessutom stadigt framåt med bättre rening av rökgaser och mer effektiv förbränning. Tack vare fjärrvärmens utbredning i Sverige har vi lägre koldioxidutsläpp än de flesta andra länder idag.

Att kunna producera värme med återvunnen energi på det här sättet är en viktig del av ett cirkulärt samhälle och vår vision om att göra Sollentuna mer hållbart.